I. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICZENIA W KONCERCIE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez podawania przyczyn takiej decyzji, jak też do zmian w programie bez wcześniejszego powiadomienia.
 2. Organizator nie będzie zobowiązany do wypłacenia posiadaczowi biletu żadnej rekompensaty ani odszkodowania, poza zwrotem wartości biletu.
 3. Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotom.
 4. Zwrot biletów możliwy jest jedynie w przypadku, jeżeli koncert na który były zakupione został odwołany, przeniesiony do innej lokalizacji lub nastąpiła zmiana daty koncertu, lub gdy zmiany w jego programie dotyczyły zmiany gwiazdy koncertu. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje prawo jego zwrotu i odbiór kwoty równej wartości jego nabycia.

II. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Na terenie obiektu, w którym organizowany jest koncert obowiązują postanowienia:

 • niniejszego regulaminu
 • wytyczne wydrukowane na bilecie wstępu
 • regulamin wywieszony w lokalu, w którym odbywa się koncert.

Informacje dotyczące wejścia i przebywania na terenie obiektu:

 1. przy wejściu na koncert uczestnik zobowiązany jest do okazania biletu wstępu oraz poddania się kontroli bezpieczeństwa pracownikom ochrony
 2. zabronione jest wnoszenie na teren obiektu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie takich jak: broń palna, broń gazowa, ręczne miotacze gazu, paralizatory, noże, pałki, łańcuchy, świece dymne, wskaźniki laserowe, środki pirotechniczne (w tym tuby confetti) , parasole, selfiestick, napoje w butelkach i puszkach, oraz inne nie wymienione powyżej przedmioty mogące stanowić zagrożenie lub być użyte jako broń
 3. zabronione jest wnoszenie na teren obiektu alkoholu oraz wszelkiego rodzaju srodków odurzających i psychotropowych
 4. zabroniony jest wstęp na koncerty w strojach zagrażających bezpieczeństwu: ostre okucia butów lub pasków, bransolety zakończone ostrymi ćwiekami, ubrania ozdobione łańcuchami o ostrych końcówkach, itp.; oraz w strojach uniemożliwiających identyfikację: kominiarki, szaliki zasłaniające twarz, itp.
 5. osoby nietrzeźwe oraz znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie mają prawa wstępu na koncerty pomimo posiadania ważnego biletu; osobom takim nie przysługuje również prawo zwrotu biletów
 6. podczas koncertu uczestnicy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z posiadanymi biletami (miejsca stojące na płycie, sektory siedzące), w przypadku numerowanych miejsc siedzących uczestnicy obowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z numeracją na biletach
 7. zabronione jest przebywanie podczas koncertu na schodach, w drzwiach, tarasowanie wyznaczonych dróg ewakuacyjnych
 8. zabronione jest rzucanie jakichkolwiek przedmiotów w kierunku sceny
 9. zabronione jest wspinanie się lub przechodzenie przez elementy zabudowy i wyposażenia obiektu takie jak barierki ochronne, płotki, dachy, głośniki, podesty dla pracowników technicznych, scena, sprzęt nagłaśniający itp.
 10. zabronione jest wywieszanie jakichkolwiek flag i transparentów z treściami reklamowymi, o treści wulgarnej, sprzecznych z ogólnie uznanymi zasadami dobrych obyczajów
 11. sprzedaż, akwizycja, reklama, zbiórki pieniężne bez zgody organizatora lub właściciela lokalu są zabronione
 12. osoby nie stosujące się do powyższych zakazów zostaną usunięte z obiektu bez prawa do zwrotu pieniędzy za bilet
 13. organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania jej uczestników, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
 14. organizator ostrzega o możliwości używania podczas koncertów świateł stroboskopowych lub szybko zmieniających się projekcji, oraz informuje, że uczestnicy koncertu mogą być narażeni na przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących prowadzić do uszkodzenia słuchu
 15. zakupiony bilet powinien być traktowany jako dokument uprawniający do jednorazowego wejścia na koncert, którego nazwa oraz data i miejsce wydrukowane jest na bilecie. Organizatora zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na wejście lub przebywanie w obiekcie, w którym odbywa się koncert ze względów bezpieczeństwa. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługuje prawo do całkowitego lub częściowego zwrotu ceny biletu, w zależności od tego czy został on anulowany przed rozpoczęciem koncertu, czy w jego trakcie.
 16. zabrania się używania biletu w celach promocyjnych lub reklamowych jak konkursy, loterie, itp. Zabrania się również wykorzystywanie biletu w celach handlowych lub jego odsprzedaż w cenie wyższej, niż jego nominalna wartość. W tych przypadkach bilet traci swą ważność a jego posiadaczowi nie przysługuje prawo do odzyskania kwoty za jaką bilet został zakupiony.
 17. sprzedaż biletów prowadzona jest wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, o których za każdym razem organizator informuje na swoich stronach internetowych
 18. osoby pragnące uczestniczyć w koncercie powinny mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. osoby poniżej 14 roku życia mogą uczestniczyć w koncertach wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, osoby pomiędzy 14 a 18 rokiem życia mogą brać udział w koncercie  na podstawie pisemne zgody rodzica / opiekuna prawnego. W przypadku braku dokumentu tożsamości organizator ma prawo odmówić wstępu osobie wobec której istnieją uzasadnione podejrzenia, że nie ukończyła 14 lat, a będzie chciała uczestniczyć w koncercie bez pełnoletniego opiekuna lub jego pisemnej zgody (formularze dostępne są tutaj).

III. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAW AUTORSKICH

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wniesienia na teren koncertu profesjonalnych i półprofesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (kamery wideo, aparaty fotograficzne z teleobiektywem, lustrzanki, itp.)
 2. Osoby próbujące wnieść tego rodzaju urządzenia muszą liczyć się z odmową wpuszczenia na koncert lub koniecznością pozostawienia urządzeń w depozycie na czas koncertu za kaucją wynoszącą 100 zł. od urządzenia.
 3. Dozwolone jest wykonywanie zdjęć podczas koncertu aparatami amatorskimi lub telefonami komórkowymi, bez użycia lampy błyskowej.
 4. Oficjalne płyty i gadżety sprzedawane będą wyłącznie na terenie obiektu, z oficjalnych stoisk zespołów.
Na stronie wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Dowiedz się więcej